מידע מקצועי

יום אחרון לפטור מתשלום אגרה שנתית בהליך פירוק מרצון של חברות ושותפויות:31.12.2022. מומלץ להתחיל מיידית בפירוק!

01/09/2022

לקוחות וידידים יקרים,

נבקש לעדכנכם, כי הוראות הפטור מתשלום אגרה שנתית בהליך פירוק מרצון, הקבועות בתקנות החברות (אגרות), תשס”א – 2001 ותקנות השותפויות (רישום ואגרות), המעניקות לחברות ולשותפויות
שאינן פעילות כלכלית פטור מתשלום אגרה שנתית בהליך פירוק מרצון – יפוגו בעוד כארבעה חודשים, בסוף שנת 2022.

המשמעות היא כי החל מיום 1.1.2023 במסגרת הליך פירוק מרצון חברות ושותפויות אלה לא תוכלנה לקבל את הפטור הקיים כיום ותחויבנה בתשלום אגרה שנתית מלאה כתנאי לפירוקן גם עבור שנים בהן לא היו פעילות.

פרטים במכתבה של עו”ד שולי אבני – שוהם (מצ”ב), רשמת החברות והשותפויות, ראש רשות התאגידים.

ולכן, לעניין חברות ושותפויות שאינן פעילות מוצע להתחיל באופן מידי בתהליך פירוק מרצון ולהנות מהפטור בטרם יסתיים בחודשים הקרובים ובכך לחסוך את תשלום האגרה השנתית.

בברכה,
שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן