מידע מקצועי

תשלום אגרה שנתית לחברה וסיווג חשבון בנק כ”עסק קטן” להפחתת עלויות בנק

13/02/2023

לקוחות וידידים יקרים!

אגרת חברות

הרינו להזכירכם, כי על פי הוראות חוק החברות, התשנ”ט – 1999, כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית בשיעור שקבע שר המשפטים בתקנות. את האגרות ניתן לשלם באופן מקוון באתר של רשם החברות או בכל סניפי בנק הדואר לחשבון של רשם החברות.

אגרה שנתית מופחתת לתשלום מיום 1 בינואר 2023 עד יום 31 במרץ 2023: 1,215 ש”ח.

אגרה שנתית לתשלום מיום 1 באפריל עד יום 31 בדצמבר 2023: 1,614 ש”ח.

לפיכך, מומלץ לשלם אגרת חברות לשנת 2023 עד ליום 31/03/2023 ולהינות מתעריף מופחת.

פטור מאגרה לחברה בהליך פירוק

שימו לב, המועד האחרון לקבלת פטור מתשלום אגרה שנתית במסגרת הליך פירוק מרצון הוא יום 15 בפברואר 2023. (החל ממועד זה, חברה תחויב בתשלום אגרה, כתנאי לפירוקה גם בגין שנים שלא הייתה פעילה).

עסק קטן – הפחתת עמלות בנק

בהתאם לתיקון מס’ 2 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס”ח- 2008, עסקים, שמחזורם השנתי (לא כולל מע”מ) אינו עולה על 5 מיליון ש”ח, זכאים לסווג לצורך ניהול החשבון בבנק כ”עסק קטן” ולעמלות מופחתות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל אחד מהנושאים לעיל.

בברכה,

צוות שטרק את שטרק

דילוג לתוכן