מידע מקצועי

רשות המיסים – עדכונים

03/01/2024

לקוחות וידידים יקרים!

להלן מספר עדכונים שרשות המיסים פירסמה:

נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר

רשות המסים, בשיתוף בנק ישראל, הרשות להלבנת הון ומשרד המשפטים, פירסמה נוהל להסדרת תהליך העבודה והבדיקות שיאפשרו קבלה וגביית כספי מסים הנובעים מפעילות של יחידים באמצעי תשלום מבוזר. בהתאם לנוהל, כספי המסים יופקדו לחשבון בנק של רשות המסים שיתנהל בבנק ישראל.

הנוהל נועד לאפשר לציבור שהפיק רווחים מאמצעי תשלום מבוזר, לדווח ולשלם את המסים החלים עליו על פי חוק.

הנוהל חל רק ביחס לכספי מסים על פעילות באמצעי תשלום מבוזר, ובלבד שהוכח לרשות המסים שהמערכת הבנקאית המסחרית בישראל (בנק אחד לפחות) סירבה לקבלם, לרבות בדרך של סירוב לפתוח חשבון. 

על מנת ליישם את הנוהל, הנישום נדרש לדווח על הכנסתו מאמצעי התשלום המבוזר, לבקש להחיל עליו את הנוהל בטופס 911 (שיפורסם בימים הקרובים), לחתום על תצהיר מתאים, ולצרף אסמכתאות מתאימות כמפורט בנוהל בהתאם להנחת דעתו של פקיד השומה.

מועד התחילה של הנוהל הינו בתאריך 01/01/2024, ותחולתו למשך שישה חודשים ממועד זה. הוראת ביצוע בעניינו וכן, טפסי הדיווח יפורסמו בימים הקרובים.

לפרסום המלא


דיווחים ותשלומים לרשויות המס שיש לבצע עד 30.01.2024

  1. הגשת דוחות מס לשנת 2022 עד ליום 31.1.2024, מבלי להפסיד שנת התיישנות (ובלבד שהנישום הגיש את הדוח לשנת המס 2020 במהלך שנת המס 2021 ואת הדוח לשנת המס 2021 במהלך שנת המס 2022(.
  2. תשלום מקדמה בשל השכרת דירות מגורים במסלול מס מופחת בשיעור 10%.
  3. תשלומים ע”ח שנת המס החולפת (2023) בפטור מלא מריבית והפרשי הצמדה עד 31 בינואר 2024 (ובפטור חלקי עד לתאריך 31 במרץ 2024).

החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2021

רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם בשנת 2021. הפרסום מכיל 137 החלטות שסך העיצום הכספי לתשלום עומד על כ-1.4 מיליון ש”ח.

על-פי חוק איסור הלבנת הון, חלה חובת דיווח על הכנסת כספים למדינת ישראל או הוצאתם ממנה בסכום העולה על 50,000 ש”ח במעברי הגבול האוויריים והימיים ועל 12,000 ש”ח במעברי הגבול היבשתיים. העברת כספים דרך מעברי הגבול היא אחד מדפוסי הפעולה המוכרים והרגישים ביותר בתחום הלבנת הון שכן, מדובר בדרך נוחה להעברת כספים ללא תיעוד ושחזור.

נתונים נבחרים:

  • 43% מההפרות בוצעו במעבר נהר הירדן, 31% במעבר בגין, ו- 18% בנמל התעופה בן גוריון.
  • 9 הפרות היו בסכומים מעל 100,000 ש”ח.

לפרסום המלא

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן