מידע מקצועי

רו”ח איריס שטרק בטור מקצועי בנושא סוף שנת המס 2023 – הערכות לכניסה לתוקף של שינויים בשנת 2024 , שהתפרסם בהון פעיל. 04.01.2024

משתפת אתכם בטור מקצועי בנושא סוף שנת המס 2023 – הערכות לכניסה לתוקף של שינויים בשנת 2024 , שהתפרסם בהון פעיל.

סוף שנת המס 2023 ותחילתה של שנת 2024 מחייבים הערכות ותשומת לב לשינויים בשנה הקרובה שיש להיערך אליהם, בכלל זה בנושא מיסוי בעלי שליטה וכן בנושא תרומות.

מיסוי בעל שליטה
יתרת חובה של בעל שליטה בחברה בגין הלוואה שקיבל בעל שליטה בחברה בשליטתו, יש לזקוף ריבית שנתית בשיעור 3.87%.

סעיף 3(ט1):
סעיף 3(ט1) לפקודה קובע כי משיכות של בעל שליטה בחברת מעטים מעל 100,000 ש”ח שלא יוחזרו עד תום השנה השוטפת העוקבת, יחויבו כאירוע מס ברמה האישית (כדיבידנד / שכר / הכנסת עבודה).

לפיכך בעל שליטה שביצע משיכות בשנת 2022 ורוצה להימנע מתשלום מס לפי סעיף זה, חייב להחזיר החוב לחברה עד 31 למרץ 2024 (ראה להלן דחייה בעקבות המלחמה).

דחייה במועדי החיוב לפי סעיף 3(ט1) – נקבע כי מועד החיוב לעניין 3(ט1), בהתייחס ליתרות חובה צבורות לסוף שנת 2022 ידחה בשלושה חודשים, כלומר: לנישום תהיה אפשרות להחזיר את יתרת החובה שנמשכה ומועד החיוב בגינה היה אמור להיות ביום 31.12.2023, וזאת עד ליום 31.03.2024. יובהר כי אם יתרת החוב לא תיפרע עד המועד האמור מועד החיוב בגינה (לרבות הפרשי הצמדה וריבית) יהיה לפי מועד החיוב המקורי בהתאם להוראות הסעיף.

תרומות –
בימים אלו, תורמים גופים רבים ומסייעים למערך הלחימה.
בתרומה מעל 200 ש”ח ועד תקרה של 10,019,808 ש”ח יינתן זיכוי ממס:
ליחיד ניתן זיכוי של 35% מסכום התרומה. לחברה יינתן זיכוי בגובה מס חברות – 23%.
בכל מקרה הזיכוי לא יעלה על 30% מההכנסה החייבת במס.

בגין תרומות שעולות על התקרה, ניתן לקבל זיכוי במשך שלוש שנות המס הבאות.

על מנת לממש את זיכוי המס, על התורם לאסוף קבלות המעידות על התרומות מהמוסדות להם תרם ולהגישן לפקיד השומה, יחד עם בקשה לתיאום מס, החזר מס או דיווח שנתי למס הכנסה.

השקת מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות –
חידוש חשוב שצפוי בקרוב, שמומלץ להיערך אליו:

מערכת דיגיטלית חדשה שפותחה על ידי יחידת שע”מ ברשות המסים תאפשר למוסדות ציבור להעביר ישירות למאגרי המידע של הרשות את כל המידע בנוגע לתרומות שקיבלו. מידע זה יאפשר לרשות המסים להעביר לכל תורם ריכוז של כל התרומות המזכות שתרם לאורך שנת המס ישירות לאזור האישי שלו באתר רשות המסים. בעתיד, המידע יועבר גם למערכת הדיווח המקוונת להגשת דוחות שנתיים והחזר מס.

באמצעות ריכוז זה, יוכלו תורמים לדרוש את הזיכוי במס בקלות ובפשטות, באמצעות בקשה לתיאום מס או החזר מס, ללא צורך לשמור ולהציג את הקבלות בגין תרומותיהם.

בשלב ראשון ידווחו באמצעות המערכת הדיגיטלית עמותות אשר יבחרו לעשות זאת. תורמים עבור עמותות שיבחרו שלא להצטרף למהלך המקוון, ימשיכו לשמור על הקבלות ולדווח כפי שדיווחו בעבר. ברשות המסים מאמינים ומקווים שבהמשך יעברו כל העמותות לשיטת הדיווח הדיגיטלית, המגלמת יתרונות משמעותיים הן לעמותות והן לתורמים. בקרוב תפרסם רשות המיסים את הכתובת המקוונת של היישום הייעודי והנחיות מפורטות לשימוש בו.

דילוג לתוכן