מידע מקצועי

מיסוי הכנסות שכירות למגורים – אפשרות קיזוז הוצאות שכירות למגורים מהכנסות שכירות חלף הדירה המושכרת

31/08/2023

מיסוי הכנסות שכירות למגורים – אפשרות קיזוז הוצאות שכירות למגורים מהכנסות שכירות חלף הדירה המושכרת

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023-2024, הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, לפיו דמי שכירות שהפיק יחיד מהשכרת דירתו היחידה רשאי היחיד לנכות מההכנסה את סכום דמי השכירות ששילם באותה שנה עד לסכום ההכנסה מדמי שכירות או 90,000 ₪ לשנה, לפי הנמוך מבניהם. היחיד יחויב במס בשיעור של 10% על היתרה לאחר ההפחתה. תחולת ההקלה החל משנת המס 2023.


בהתאם לסעיף 122 לפקודה, טרם חוק ההסדרים, יחיד שהייתה לו הכנסה מדמי שכירות יכול לשלם עליה מס בשיעור של 10% ללא ניכוי הוצאות כלשהן. במסגרת התיקון כאמור, החל משנת המס 2023, יכול יחיד אשר משכיר דירה יחידה, ובמקביל שוכר דירה (לצורך מגוריו שלו), לנכות מהכנסות השכירות את דמי השכירות שהוא
משלם (עד תקרה סכום של 7,500 ₪ לחודש) אך לא יותר מהכנסות השכירות. מדובר בהטבה משמעותית לציבור רחב של משכירי דירות אשר משכירים ושוכרים במקביל.

 לקוחות רלוונטים מוזמנים לפנות ולבחון את העניין עם משרדנו בכתובת המייל omer@starkcpa.com

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן