מידע מקצועי

לראשונה ניכוי הוצאות שכר דירה אפשרי לבעלי דירת מגורים יחידה – הניכוי החל מדוחות 2023

31/12/2023

לקוחות וידידים יקרים!

מצורף בזה חוזר של רשות המיסים לגבי תיקון סעיף 122 לפקודת מס הכנסה לעניין ניכוי הוצאות שכר דירה מהכנסות שכר דירה, למי שיש לו דירת מגורים יחידה.

החוזר מסביר את אופן הניכוי והדיווח גם למי שיש לו תיק במס הכנסה וגם למי שאין לו תיק במס הכנסה.

לחוזר המלא 

ורק לתזכורת אנו מצרפים לכם שוב את ההסבר המפורט:

בעקבות שינוי חקיקה חשוב שנעשה השנה וחל רטרואקטיבית מיום 01.01.2023- מי שיש לו דירה יחידה שמושכרת לאחרים ומנגד שוכר דירה אחרת למגוריו, יוכל לנכות מדמי השכירות מהשכרת “דירת המגורים היחידה” את הוצאות השכירות שמשלם וזאת, למרות שאלו הוצאות פרטיות. בתנאי שתשלום שכר הדירה או חלקו לא נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד או של אדם אחר.

ההטבה נועדה להקל על מי שיש לו דירה יחידה, אשר מעדיף לגור בדירת מגורים אחרת.

הניכוי מוגבל בתקרה של 90,000 ש”ח בשנה (7,500 ש”ח לחודש), או הכנסה מדמי השכירות למגורים באותה שנה, כנמוך מבניהם.

הגדרת “דירת מגורים יחידה” כוללת דירות בישראל או באזור המשמשות או המיועדות לשמש למגורים.

 לא יכללו דירות המושכרות בשכירות מוגנת (שהושכרו לפני 1.1.1997) או חלקי דירות מגורים שחלקו של היחיד בהן אינו עולה על שליש. (אם התקבלו בירושה אינו עולה על 50%).

החוק חל על הוצאות המוגדרות כ”דמי שכירות מוטבים” שהגדרתם:

  • הוצאות שכירות למגורים וכן על תשלום שנתי ששולם בעד החזקת המשלם או בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות או בבית חולים גריאטרי.
  • דמי השכירות לא שולמו לקרוב – בן זוג, אח , אחות, הורה, צאצא וצאצא של בן הזוג, בן זוגו של כל אחד מאלה וכן צאצא של אח או של אחות ואח או אחות של הורה.

יראו כתשלום ששילם יחיד או כהכנסת היחיד גם תשלום או הכנסה, לפי העניין, של בן זוגו המתגורר עימו או של ילדיו שטרם מלאו להם 18 שנים – המתגוררים עימו, ואת כולם יראו כבעלים אחד (סל משפחתי אחד).

לתשומת ליבכם: את המס המופחת בשיעור של 10% על הכנסות מהשכרת דירת מגורים, יש לשלם לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה מדמי השכירות.

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן