מידע מקצועי

הלוואות לצדדים קשורים-ריבית מינימלית לפי סעיף 3(י) וסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה

28/03/2024

לקוחות וידידים יקרים!

סעיפים 3(ט) ו – 3(י) לפקודה קובעים חיוב במס לגבי הלוואה או אשראי שניתנו בריבית הנמוכה מהריבית שנקבעה בתקנות.

ב15.02.2024 פורסמו שיעורי הריבית המינימליים לסעיפים אלו, להלן:

סעיף 3(י) לפקודה הינו 5.18% (לעומת 2.9% לשנת 2023)

סעיף 3(ט) לפקודה 6.91% (לעומת 3.87% בשנת 2023).

שיעורים אלה כוללים כבר מע”מ.

חשוב!! – חוב לחברה מחייב זקיפת הכנסה רעיונית לבעל השליטה לפי שיעור הריבית דלעיל וחוב (משיכת בעלים) מחייב התייחסות ליתרת החוב כדיווידנד.

לנוכח העלייה המשמעותית בשיעור הריבית המינימלית יש לבחון צמצום יתרות בין צדדים קשורים. כמו כן, אנו מפנים את תשומת הלב להוראות סעיף 3(ט1) לפקודה בנושא מיסוי משיכות כספים על ידי בעל מניות מהותי בחברה.

שימו לב כי בגין יתרות חוב בעלי שליטה ליום 31 בדצמבר 2022, המועד האחרון לתשלום דיווידנד הינו 31.3.2024.

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה, צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן