מידע מקצועי

הטלת חובה על מלכ”רים המתמודדים מטעם המדינה להגיש בקשה להחלטת מיסוי בעניין סיווגם לצורך התמודדות במכרז 06.09.2022

06/09/2022

ב16 באוגוסט 2022 פורסמה הנחיה של רשות המסים, ובה נקבע כי מלכ”ר המבקש להתמודד במכרז מטעם המדינה, חייב לפנות מראש לרשות המסים (לא יאוחר מ- 45 יום קודם למועד האחרון להגשת המועמדות למכרז), לצורך קבלת החלטת מיסוי כי השירות אשר יינתן על ידו במסגרת המכרז, אכן עונה להגדרת פעילות של מלכ”ר ולא פעילות של עוסק מורשה לצרכי מע”מ.

בהתאם להנחיות הנוהל, מלכ”ר המגיש הצעה למתן שירות במסגרת מכרז שפורסם על-ידי המדינה ואשר מסווג כמלכ”ר לצורכי חוק מע”מ ומתן השירות המוצע במכרז חלק מפעילותו המלכ”רית, נדרש לקבל את אישור רשות המסים כי השירות אשר יינתן על-ידו במסגרת המכרז אכן עונה להגדרת פעילות מלכ”ר בהתאם לחוק מע”מ. על המלכ”ר לקבל אישור מאת רשות המסים ולהגישו לוועדת המכרזים במסגרת הגשת מועמדותו במכרז. מלכ”ר אשר לא פנה לרשות המסים כאמור לעיל, לא יסווג לצורכי חוק מע”מ במסגרת פעילותו במכרז כמלכ”ר, וישא בחבויות מס הכנסה ומע”מ כגוף עסקי.

בהנחיה נקבע, כי ככל שלא התקבלה החלטת המיסוי קודם למועד האחרון להגשת המועמדות למכרז, באפשרות המלכ”ר להגיש מועמדות למכרז ללא הכללת סכום המע”מ, בצירוף “אישור מייצג” כי אכן ,הוגשה בקשה לקבלת החלטת מיסוי לרשות המסים בעניין סיווגו של המלכ”ר לצורך השתתפותו במכרז.
ניהול נכון של הגשת הבקשה לאישור סיווג כמלכ”ר לצרכי חוק מע”מ במסגרת התמודדות של מלכ”רים במכרזים ממשלתיים הוא בעל חשיבות משפטית ופיננסית – הן בראי ההתמודדות והסיווג לעניין המכרז והן בראי סיווגו של המלכ”ר לצרכי חוק מע”מ. על כן, אנו ממליצים לכל מי שהנושא רלוונטי עבורו, לפנות בהקדם למשרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

לנוהל הנחיות רשות המסים לחצ/י כאן
לטופס 945 מסלול ירוק לחצ/י כאן

לפרטים נוספים וסיוע ניתן לפנות לרואת חשבון איריס שטרק
מייל: iris@starkcpa.com
טל’: 09-7774003

בברכה,

שטרק את שטרק, רו”ח 

דילוג לתוכן