מידע מקצועי

דגשים לניהול שווי מתנדבים בעמותות נתמכות – חשוב ביותר!

08/02/2024

לקוחות וידידים יקרים!

תשומת ליבכם כי בהתאם להוראת תכ”מ – 6.1.3 – הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות, ניתן להכיר בשווי מתנדבים כחלק ממחזור העמותה בהתקיים התנאים הבאים בלבד:

  1. ההכנסות וההוצאות של מוסד הציבור בשווה כסף או בשווי עבודת מתנדבים, מופיעות בדוחות הכספיים המבוקרים של מוסד זה.
  2. מוסד הציבור ניהל רישום של המתנדבים ושל שעות עבודתם, או רישום של ההכנסות וההוצאות בשווה כסף, לרבות אסמכתאות מתאימות, לפי העניין, באופן המאפשר פיקוח ובקרה.
  3. שווי עבודת המתנדבים לא יעלה על שכר המינימום הקבוע בחוק.

לעניין סעיף 2 לעיל, ההוראה מפרטת דוגמה על אופן ניהול שעות המתנדבים:

על מוסד הציבור לנהל באופן רציף מעקב אחר המתנדבים. המעקב יתבצע בפורמט  המאפשר פיקוח ובקרה על שעות המתנדבים*, כמפורט להלן:

(*יודגש כי אין לכלול בפירוט האמור שעות של חברי הוועד המנהל ושל ועדת הביקורת)

לעניין הבקשה להכרת שווי מתנדבים כחלק ממחזור הפעילות, יש לצרף את הטבלה הבאה:

חשוב מאוד – במידה ושעות המתנדבים לא מנוהלות בהתאם לטבלה הנ”ל – לא יוכרו שעות המתנדבים על כל המשתמע מכך, לרבות השפעה על שיעור הוצאות הנהלה וכלליות שיגדל כאשר שווי המתנדבים לא יוכר ואז יכול להוביל חלילה לדרישה להחזר תמיכה.

הוראת תכמ הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה, צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן