מידע מקצועי

בנק ישראל ומשרד האוצר – עדכונים בעקבות המצב

19/10/2023

לקוחות וידידים יקרים!

ברצוננו להציג בפניכם את המתווה המקיף של בנק ישראל שאומץ על ידי הבנקים לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות המלחמה: 

קבוצות המעגל הראשון – משקי הבית והעסקים אשר מתגוררים ופועלים בטווח של 30 ק”מ מרצועת עזה, אזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי, שגויסו למילואים בצו 8 או שהם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים. 

הפיקוח על הבנקים גיבש מתווה רוחבי להקלה על נטל האשראי והעמלות ומתייחס לדחיית תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי, יתרת חובה בחשבון עו”ש ועמלות. לקבוצה זו ההלוואות יידחו ללא חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות, בהתאם לפירוט המופיע בטבלה המצורפת כנספח להודעה זו.

קבוצת הלקוחות במעגל השני – יתר לקוחות הבנקים 

תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות למשך 3-2 חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.

  • יובהר, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

להודעה של בנק ישראל לחצו כאן >>


הקלות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת הקרן להלוואות בערבות המדינה – משרד האוצר 

במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים שנובעים כתוצאה ממלחמת “חרבות ברזל”, הודיע החשב הכללי במשרד האוצר, על שורת הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה.

להלן פירוט הצעדים:

  1. דחיית תשלומי קרן ההלוואה (גרייס): כל עסק אשר קיבל הלוואה במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה יהיה רשאי לקבל דחייה על תשלומי קרן ההלוואה לתקופה של עד 3 חודשים. במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד. לשם דחיית תשלומי קרן ההלוואה מתבקש העסק ליצור קשר עם נותן האשראי ממנו התקבלה ההלוואה.
  2. התאמת בטוחות: כל עסק יהיה רשאי לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות מדינה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה ההלוואה שולמה כסדרה. לשם התאמת הבטוחות מתבקש העסק ליצור קשר עם נותן האשראי ממנו התקבלה ההלוואה.
  3. הגשת דוחות כספיים: עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם נכון למועד ההגשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יהיו רשאים להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע”מ לשנת 2022.

כלל ההקלות המפורטות לעיל יהיו בתוקף עד ל-7 בדצמבר 2023.

בנוסף, הבנקים מציעים שורת הקלות  תזרימיות לעסקים, לרבות: דחיית החזר קרן הלוואות או משכנתא, הלוואות ייעודיות ועוד. מוצע לכל עסק או אדם, לבדוק מול הבנק בו מתנהל חשבונו הקלות אלו.  נציין, כי אין אחידות בין הבנקים השונים.

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן