מידע מקצועי

ביטוח לאומי – כל העדכונים בעקבות המלחמה

30/10/2023

לקוחות וידידים יקרים!

ביטוח לאומי – עדכונים בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”: 
תגמולי מילואים, אבטלה בחל”ת ועצמאים שהכנסתם נפגעה


תנאי הזכאות לתגמולי מילואים למגוייסי “חרבות ברזל” 

בעקבות המלחמה ולנוכח גיוס המילואים הנרחב, הביטוח הלאומי, משרד הביטחון והחשב הכללי במשרד האוצר הגיעו לסיכום מתווה – על תשלום בגין תקופת המילואים לפי ההכנסה הריאלית, כבר בתחילת חודש נובמבר 2023 ולא בתום תקופת השירות כפי שנעשה עד היום. הביטוח הלאומי יקבל אישור מצה”ל על מספר ימי המילואים של העובדים בצו 8 עד סיום חודש אוקטובר 2023, וכך כל חודש, עד סיום הגיוס הנרחב.

תקופות השירות עבור חודש אוקטובר 2023 יהיו כדלקמן:

 1. סיום השירות במהלך חודש אוקטובר 2023 – המשרת יקבל אישור צבאי 3010, יעביר אותו למעסיק והמעסיק יגיש תביעה לפי התקופה שרשומה בטופס 3010, כתביעה רגילה.
 2. אם המשרת ממשיך לשרת גם בחודש נובמבר 2023, תקופת השירות שיש להזין בתביעה היא תאריך התחלה  ותאריך סיום 31.10.2023.

לא ניתן להגיש תביעות עבור שירות בתקופת המלחמה לפני תאריך 1.11.2023, כיוון שתקופת השירות שתהיה רשומה בתביעה תתחיל במועד שבו התחיל השירות בחודש אוקטובר 2023 ותסתיים ביום 31.10.2023 או בסיום הלחימה, או סיום השירות של העובד, כמוקדם. וכך, בהמשך בכל חודש, למשל, בחודש דצמבר 2023 עבור ימי השירות בחודש נובמבר 2023.

מעסיק שיגיש תביעה לפני 1.11.2023 ללא טופס 3010, כלומר, שתקופת השירות של העובד הסתיימה, לא יקבל תגמול.

לא משולמת בשלב זה תוספת של 40% תגמול לימים בודדים

תוספת זו תשולם באופן יזום על יד הביטוח הלאומי ללא צורך בהגשת תביעה לאחר סיום המלחמה, ולאחר שכל התביעות יוגשו.

תגמול מזערי ותקרה
תגמול המילואים מפצה את המשרת במילואים על אובדן ההכנסה/המשכורת בשל השירות במילואים, לא פחות מתגמול מזערי ועד תקרה שבחוק.
התגמול המירבי בשנת 2023 הוא בסך של 47,465 ש”ח בכל חודש, או 1,582.17 ש”ח ליום מילואים.
מבוטח זכאי לתגמול לפחות בסכום התגמול המזערי, גם אם הוא אינו עובד. התגמול המזערי בשנת 2023 הוא בסך של 6,455 ש”ח בכל חודש, או 215.17 ש”ח ליום מילואים.
 
חשבונות בנק מעודכנים
משרת במילואים שאמור לקבל את התגמול באופן אוטומטי רצוי שיבדוק באתר האישי בביטוח הלאומי אם חשבון הבנק שלו מעודכן. 


התשלום של הביטוח הלאומי יתבצע כדלקמן:

עצמאים ומי שאינם עובדים – בשגרה וגם היום עצמאים ימשיכו לקבל את התשלום אוטומטית, מספר ימים לאחר שהביטוח הלאומי יקבל את האישור מצה”ל על סיום השירות או לסוף החודש.

אזרחים שלא עובדים וסטודנטים – יקבלו את התגמול אוטומטית ללא הגשת תביעה בתחילת החודש, כפוף לכך שהם רשומים בביטוח הלאומי כלא עובדים. משרתים במילואים שאינם עובדים מקבלים תגמול מזערי, אלא אם הם גוררים הכנסות לפי סעיף 279 בחוק הביטוח הלאומי.

נותני שירות לפי צו סיווג מבוטחים – מקבלים את התגמול בשלב זה כעצמאים. ההתחשבנות לגבי תגמולי המילואים נעשית בדרך כלל לאחר קבלת השומה בביטוח הלאומי. ככל שנותני שירות אלה רשומים כשכירים בביטוח הלאומי, עליהם להגיש תביעות אישיות בצירוף טופס 857 או תיעוד מחליף.
עצמאי שאינו עונה להגדרה מקבל תגמול מזערי, כלא עובד.

הביטוח הלאומי משלם לעצמאים את התגמול בהתאם לבסיס שלפיו הם משלמים את המקדמות לביטוח הלאומי, לאחר שמתקבל הקובץ מצה”ל. 


עובדים שכירים שבימי שגרה מקבלים את התגמול במשכורת, כולל בעלי שליטה:

בשגרה, המעסיק משלם להם שכר רגיל מדי חודש שבו העובד משרת במילואים, כולל מפקיד לפנסיה על השכר הרגיל, תובע את התגמול מהביטוח הלאומי בתום תקופת השירות ועורך התחשבנות עם העובד. עובדים אלה ימשיכו לקבל שכר רגיל מהמעסיק, כחוק.
התחשבנות סופית של העובד והמעסיק תהיה רק בסיום השירות, כולל הימים הבודדים שבהם העובד מקבל תגמול מוגדל ב-40%.

מעסיקים: 

 1. למי ששכרו משתלם על בסיס של חודש או יותר, גם אם הוא עובד חודשי ועבד פחות מחודש לפני השירות במילואים.
 2. למי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה עובד יומי או עובד שעתי וברבע השנה שקדם לשירותו עבד לפחות 75 ימים אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד, כולל ימי מנוחה, חגים, חופשה (בשכר או שלא בשכר), תאונה, מחלה, אבל ועוד. הביטוח הלאומי מחשב לעובד שעתי יום עבודה לפי 8 שעות.

עובד שכיר שאינו עומד בתנאים לעיל תובע את התגמול בתביעה אישית, אולם, המעסיק רשאי לתבוע את התגמול בעבורו.

מעסיקים שמשלמים שכר רגיל לעובדים:

במטרה לסייע למעסיקים בתקופה זו, הם יוכלו להגיש בקשה לקבל החזרים על תשלום התגמול בעבור העובדים ששילמו להם שכר רגיל, החל בתחילת חודש נובמבר 2023 ובכל תחילת חודש, במקום בסיום השירות. בתקופת הלחימה אין לצרף טופס 3010 לתביעה. הביטוח הלאומי מקבל אישור על תקופות השירות מצה”ל. המעסיק מתבקש להשתדל לדייק ככל שניתן בתאריך תחילת השירות ולרשום את מועד סיום השירות, כפי שהוסבר לעיל, שעל פי רוב יהיה ביום 31.10.2023.

התביעה תוגש בתקופת המלחמה, ללא טופס 3010, בדרכים הבאות (כל המעסיקים שמגישים תביעות באופן ממוכן פטורים מלשלוח לסניפים את טופסי התביעה (התדפיסים):

 1. מעסיקים שלשכת השירות משדרת עבורם תביעות מילואים באופן מקוון.
 2. מעסיקים שמשדרים בעצמם קובץ תביעות מילואים באמצעות קשרים עסקיים (B2B) – למייצגים: בכניסה למערכת קשרים עסקיים דרך אתר המייצגים אין צורך ברישום נוסף.
 3. מעסיקים המשדרים תביעות מתוך מערכת השכר (WCF) – יש בתי תוכנה שמאפשרים שידור תגמולי מילואים.
 4. יתר המעסיקים ישלחו טופס של תביעה ידנית דרך אתר האינטרנט (בדף הבית – שליחת מסמכים באינטרנט ישירות לפקיד. שימו לב שהסימון באתר הוא בצבע אדום, כמוסבר בקישור המצורף בהמשך). הביטוח הלאומי פועל עם בתי התוכנה כדי לאפשר שידור התביעות. מומלץ להמתין להוראות של בית התוכנה כי כדאי לשדר במקום להגיש תביעה ידנית. להסבר על אופן שליחת תביעה יידנית באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן  

עובדים שכירים יומיים או שעתיים שמגישים תביעה אישית – אלה שלא יקבלו את התגמול באופן אוטומטי, יגישו תביעה אישית ללא טופס 3010.
הביטוח הלאומי מבסס את התגמול של שכירים אלה על שלושת החודשים שלפני התחלת המלחמה, כלומר, חודשים יולי עד ספטמבר 2023.

המתווה החדש במלחמה –

ככל שההכנסה בכל חודש בנפרד בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023 של עובד נמוכה מהתגמול המזערי, שהוא 6,455 ש”ח בחודש, הביטוח הלאומי ישלם לעובד את התגמול באופן אוטומטי. המעסיקים מתבקשים לא לשלם לעובדים יומיים ושעתיים בשכר נמוך כאמור לעיל את השכר הרגיל ולא להגיש תביעות לביטוח הלאומי.

לעובדים ששכרם ברוטו עולה על סכום של 6,455 ש”ח באחד או יותר מהחודשים האלה, יש שתי אפשרויות:

 1. הביטוח הלאומי מבקש מהמעסיק לשלם את המשכורת, גם אם בשגרה העובד מגיש תביעה אישית, ולתבוע את התגמול מהביטוח הלאומי.
 2.  כל עובד שהמעסיק לא שילם את השכר הרגיל, יגיש תביעה אישית לביטוח הלאומי.

עובדים שכירים שמגישים תביעה אישית עבור מעסיק משני – מגישים תביעה אישית בשלב זה. ייתכן שבשלב הבא הביטוח הלאומי ישלם למשרת שהמעסיק העיקרי שלו כבר הגיש תביעה וקיבל את התגמול באופן אוטומטי את התגמול בעבור הכנסותיו מיתר המעסיקים.

עובד שכיר ועצמאי במקביל – רוב העצמאים שהם גם שכירים במקביל יקבלו תגמול אוטומטי כעצמאים. התגמול יהיה לפי ההכנסה הריאלית של העצמאי. עובד שכיר שהוא גם עצמאי במקביל, שיש לו משכורת נמוכה מהתגמול המזערי, ימתין עד שהמעסיק יגיש את התביעה ולאחר מכן יגיש תביעה אישית.

לכן, שכיר ועצמאי במקביל, שהביטוח הלאומי לא שילם לו תגמול אוטומטי בחודש נובמבר 2023 בעבור שירות בימי המלחמה, יגיש תביעה אישית כדי לקבל את התגמול כעצמאי.

מובטלים שמשרתים במילואים בימי המלחמה – מי שלפני שירותו במילואים היה מובטל הזכאי לדמי אבטלה, לא יפחת שיעור תגמול המילואים מדמי האבטלה ליום שהיה זכאי להם, אלמלא שירת במילואים באותו היום. כלומר, למובטל הזכאי לדמי אבטלה יחושב ערך יום מילואים שלא יפחת מדמי האבטלה ליום שהמובטל היה זכאי לו אילולא היה בשירות מילואים.

הביטוח הלאומי מקבל מלשכת התעסוקה מידע על המובטלים כחודש לאחר החתימה בלשכת התעסוקה באמצעות מפות התייצבות. מובטלים אלה יקבלו בשלב ראשון את התגמול המזערי. הביטוח הלאומי ישלם את הפרשי התגמול למי שמגיע הפרש, בתביעות יזומות עד סוף נובמבר 2023 בעבור השירות בחודש אוקטובר 2023.

לריכוז מידע בנושא המתווה החדש של המילואים באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן


הסבר על זכאות עובד בחל”ת לדמי אבטלה בזמן מלחמת “חרבות ברזל” 

לקראת סיום תקופת משבר הקורונה, תוקן חוק הביטוח הלאומי כחוק קבוע בכל הקשור לזכאות עובדים לדמי אבטלה בזמן חל”ת החל מיום 1.7.2021. 

להלן הסבר על זכאות עובדים לדמי אבטלה בחל”ת. כל שינוי מהחוק, מחייב תיקון בחוק  הביטוח הלאומי.

כפל דמי אבטלה וחופשה – חוק הביטוח הלאומי קובע ככפל עם דמי אבטלה גם את דמי החופשה שטרם שולמו. דמי אבטלה לא משולמים למובטל שזכאי לימי חופשה, גם אם לא ניצל אותם והם לא שולמו לו. חוק הביטוח הלאומי קובע, שאין זכאות לדמי אבטלה למבוטח בחופשה ללא תשלום בעד ימי החופשה הצבורים שהמבוטח זכאי להם, בין ששולם בעדם שכר ובין שלא שולם.

תנאים מוקדמים לזכאות לדמי אבטלה לעובד בחל”ת:

חוק הביטוח הלאומי קובע, כי נוסף על התנאים המוקדמים לזכאות לדמי אבטלה, כמו למשל תקופת אכשרה של 12 חודשי עבודה כמפורט בחוק וחובת רישום בלשכת שירות  התעסוקה, דמי אבטלה ישולמו לעובד בשל הוצאתו לחל”ת, אם מתקיימים שני תנאים:

 1. העובד הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק ל-30 ימי חל”ת רצופים לפחות. בספירת ימי החל”ת הרצופים נכללים גם ימי שישי, שבת וחגים. 
 2. העובד אינו זכאי לשכר בתקופת החל”ת. הבהרה: ככל שהמעסיק מחזיר את העובד לעבוד אצלו, אפילו למשרה חלקית או ליום עבודה אחד, הזכאות לתשלום דמי האבטלה תיבדק בביטוח הלאומי ועלולה להישלל.

הביטוח הלאומי הבהיר, שעל פי החוק, אם העובד יחזור לעבוד לפני תום 30 ימי החל”ת, העובד לא יקבל דמי אבטלה. כמו כן, האישור העקרוני של דמי האבטלה מחייב תקופת חל”ת רצופה של 30 ימים לפחות, ותשלום דמי האבטלה מתחיל לאחר ניכוי ימי החופשה. שלילת ימי החופשה אינה פוגעת במניין 30 ימי החל”ת וחמשת ימי האמתנה כלולים בתוך ימי החופשה. 

הביטוח הלאומי פרסם את תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה באתר האינטרנט, כולל בתקופת המלחמה. להסבר באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן  

בעלי שליטה בחברת מעטים – אינם זכאים לדמי אבטלה. הביטוח הלאומי פרסם לגבי קרובי משפחה של בעלי שליטה, שהחברה לא תדווח עליהם כבעלי שליטה אם אין להם מניות בחברה, וכל מקרה ייבדק לגופו בהתאם לשליטה עקיפה וקיום יחסי עבודה. 

לסיכום – כל מעסיק חייב לבדוק את חוקיות ההוצאה לחל”ת ואת התנאים שבהם אפשר להוציא עובד לחל”ת, בכל מקרה לגופו. בין היתר יש לבדוק את הוראות פיקוד העורף ואת סוגי העובדים שלא ניתן להוציא לחל”ת או שהוצאה שלהם לחל”ת מחייבת היתר מיוחד.  

רישום והתייצבות בלשכת שירות התעסוקה – עובד בחל”ת יקבל דמי אבטלה בהתאם לימים שלשכת שירות התעסוקה מאשרת לביטוח הלאומי שהעובד התייצב בהם.

למידע נוסף באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן
לאתר לשכת התעסוקה לחצו כאן

הגשת תביעה מקוונת משולבת עם לשכת התעסוקה וחלקו של המעסיק – העובד מגיש תביעה מקוונת משולבת של הביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה ומאשר לביטוח הלאומי לבקש מהמעסיק טופס 100 ייעודי לגמלאות. העובד מצרף לתביעה המקוונת את אישור המעסיק על החל”ת. 

לתביעה המקוונת המשולבת לחצו כאן 

מעסיק שהוציא לחל”ת את העובד ביוזמת המעסיק, לתקופה של 30 יום לפחות, ישדר טופס 100 ייעודי לגמלאות על פי דרישת הביטוח הלאומי, או מיוזמתו באישור העובד, שכולל בין היתר, כדלקמן:

 1. תאריך הפסקת עבודה (תאריך הפסקת עבודה הוא יום העבודה האחרון של העובד אצל המעסיק).
 2. תאריך חזרה משוער לעבודה מעל חודש ימים.
 3. יתרת ימי חופשה.

ככל שהטופס משודר כיאות עם כל המידע הדרוש, התביעה של העובד תטופל מהר יותר.

חובת המעסיק לדווח ולשלם דמי ביטוח בעבור מי שנמצא בחל”ת במשך חודש מלא או חודשיים מלאים – חוזר ביטוח מספר 1496 מתאריך 1.8.2021 מפרט את הוראות החוק למעסיק שהוציא עובד לחל”ת במשך חודש מלא או חודשיים מלאים והעובד לא עובד במקום אחר (גם אם העובד מקבל דמי אבטלה). החל מהחודש השלישי העובד אמור לדווח ולשלם בעצמו את דמי הביטוח, כולל אישה נשואה.
 

לחוזר הביטוח מספר 1496 באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן   

להסברים בנושא דמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן 

לזום בנושא דיני עבודה בלשכה לחצו כאן

לאתר משרד העבודה – חרבות ברזל: שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים לחצו כאן 

לאתר פיקוד העורף לחצו כאן


הקטנת מקדמות של עובד עצמאי בשל המלחמה 

אנו נמצאים כעת במצב מלחמה וההכנסות קטנו או נעצרו לעצמאים רבים.
חשוב לזכור:

גמלה חוסמת – הקטנת מקדמות דמי ביטוח עלולה לפגוע בזכויות העובד העצמאי שייפגע בעבודה או במהלך התנדבות מוכרת, ככל שהעובד העצמאי ייפגע בעבודה או במהלך התנדבות מוכרת, ייחסמו גם השומה וגם הבסיס לגמלה, למעט במקרים חריגים של שומה מיטיבה.

עצמאי שלא הקטין מקדמות והשומה לא נחסמה בשל פגיעה, וההכנסה בשומה תהיה נמוכה יותר מהבסיס למקדמות, הביטוח הלאומי יחזיר לו את דמי הביטוח ששולמו ביתר.
ככל שעצמאי מבקש ממייצג להקטין עבורו את המקדמות לאור המלחמה, קבלו בבקשה את אישורו בכתב בחתימתו בטופס 672 המצ”ב, והעבירו לביטוח הלאומי דרך מערכת המייצגים. תיקון המקדמות מתבצע מינואר השנה רטרואקטיבית, או מפתיחת העיסוק העצמאי בשנת 2023, כמוקדם.

חשוב לזכור שאנחנו נמצאים ברבעון האחרון של השנה, ושינוי מקדמות אפשרי לפי התקנות רק פעם אחת ברבעון. ככל שהיה שינוי מקדמות בשנת 2023, המקדמות של הרבעון האחרון הן הבסיס לתשלום מקדמות בשנת 2024.

לטופס 672 – בקשה לתיקון מקדמות לחצו כאן 

לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) לחצו כאן

שינוי עיסוק עצמאי – עצמאי מבוטח לענף פגיעה בעבודה ומתנדבים רק אם הוא רשום בביטוח הלאומי כעובד עצמאי שעונה להגדרה. 

ככל שהעצמאי מבקש מכם לשנות עיסוק מעובד עצמאי לעצמאי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי, או לסגור את העיסוק העצמאי, קבלו בבקשה את אישורו בכתב בחתימתו בטופס 6101 המצ”ב, והעבירו לביטוח הלאומי דרך מערכת המייצגים.

לטופס 6101 דין וחשבון רב שנתי לחצו כאן 

לסעיף 77 בחוק הביטוח הלאומי לחצו כאן  

לחוזר ביטוח מס’ 1438 מתאריך 5.4.2021 בנושא חובת רישום עצמאי וחסימת שומה לחצו כאן

לרשותכם בכל שאלה והבהרה. 

בתקווה לימים שקטים יותר. 

בברכה,

צוות שטרק את שטרק, רו”ח

דילוג לתוכן