מידע מקצועי

בואו נעשה סדר בנושא שכר הבכירים בעמותות – מה אפשר ומה צריך לדייק

19/06/2022

רצינו להבהיר את הגבלות שכר הבכירים הקיימת היום במוסדות ללא כוונת רווח כמו גם את הדיווחים הנדרשים לרשויות השונות.
מוסד נתמך ע”י המדינה יוכל לשלם עלות שכר של עד 630,000 ש”ח וזאת לא כולל מס שכר ולא כולל שווי זקופות למס בגין הפרשות סוציאליות הקשורות לפנסיה, פיצויים ואובדן כושר עבודה, ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרן השתלמות.
גם רשויות המס אימצו את מגבלות השכר של החשב הכללי אבל הסכימו לבקשתנו ליצור מדרג שכר לפי היקף המחזור כאשר עד 50 מיליון ש”ח עומדות בתוקפם מגבלות החשכ”ל ומעבר לכך ניתן להעלות בהדרגה כפי שמפורט בטבלה מיוחדת שהכנו עבורכם.
בדוח המילולי שנדרש ע”י רשם העמותות דיווח השכר של חמשת מקבלי השכר הגבוה לא יכלול מס שכר ולא יכלול ביטוח לאומי ולא שקיפת שווי בגין סוציאליות.

 חשכ”ל:

להלן עיקרי השינויים שבוצעו עקב עדכון הוראת תכ”ם מספר 6.1.5 “עלות השכר של בעל תפקיד ניהולי במוסד ציבור”:

רכיבי השכר שיש לכלול בחישוב עלות השכר הן:

רכיבהערות
שכר בסיס 
תשלומים נוספים,לרבות תשלומים שנתייםיש לכלול בעלות השכר את כל התשלומים הנוספים שהתקבלו (לדוגמה: אחזקת רכב, נסיעות, מתנות, בונוסים, שעות נוספות, גילום שווי, הבראה, ביגוד וכדומה)
הפרשות סוציאליותהפרשות מעביד לפנסיה, פיצויים ואובדן כושר עבודה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות
ביטוח לאומיהפרשות מעביד לביטוח לאומי
שווי זקופות למס הכנסה – למעט שווי בגין ההפרשות הסוציאליות, שפורטו לעילדוגמאות לשווי זקופות למס הכנסה: רכב, סלולארי, ריבית וכדומה

עד העדכון לא צוין שאין לכלול מס שכר וזקופות בגין הפרשות סוציאליות.

מצורף בזאת הוראת התכ”ם המעודכנת 

 

חמשת מקבלי השכר הגבוה ומגבלת שכר בכירים:

1. רשם העמותות – דוח מילולי

להלן הגדרת רכיבי השכר כפי שמופיעה בתקנות הטפסים (מצ”ב)

“תשלומים” – שכר שנתי ברוטו וכן תשלומים אחרים או התחייבויות לתשלום, ובכלל זה, הפרשות סוציאליות, הלוואות, סכומי כסף או שווי כסף, תנאי פרישה וכל הטבה אחרת

הגדרת רכיבי השכר אינה חד משמעית ונתונה לפרשנות.

2. הנחיות החשכ”ל לגופים נתמכים

כפי שצוין לעיל, אין לכלול מס שכר וזקופות בגין הפרשות סוציאליות. מגבלת השכר הינה 630,000 ש”ח

3. מס הכנסה – מגבלות שכר לענין סעיף 46 

ועדת פריש קבעה שיש לפעול לפי הוראת ביצוע. מאחר וטרם יצאה הוראת ביצוע, נאמץ את הנחיות החשכ”ל

יצוין כי מגבלת השכר תיבחן לפי מודל המדורג (מצ”ב)

בברכה,

שטרק את שטרק, רו”ח 

דילוג לתוכן