הדפסה

חישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של העובד ובן זוגו בעת מחלת ילד

ביום 16.8.2016 פורסם חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 15), התשע"ו– 2016.
התיקון קובע כי הזכות לדמי מחלה עקב היעדרות בשל מחלת ילד תוענק לשני ההורים, גם אם ניצלו את זכותם לסירוגין, כך שלצורך חישוב דמי המחלה תימנה ההיעדרות של העובד החל מהיום הראשון שבו נעדר העובד או בן זוגו בשל  מחלת ילדם.
על העובד למסור במקום עבודתו הצהרה בהתאם לחוק, ובה הוא יודיע על ימי ההיעדרות של בן זוגו מעבודתו ויצרף אליה את ההצהרה שהגיש בן זוגו במקום עבודתו.

לדוגמא:
ילד שהיה חולה במשך 5 ימים, ההורה הראשון נעדר מעבודתו בשני הימים הראשונים וההורה השני נעדר מעבודתו בשלושת הימים הבאים:
ההורה הראשון ייחשב כמי שניצל את יום המחלה הראשון (שעליו לא מקבלים תשלום) ואת יום המחלה השני (שעליו מקבלים דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר).
ההורה השני ייחשב כמי שניצל את היום השלישי, הרביעי והחמישי למחלה, ויהיה זכאי לדמי מחלה בשיעור 50% מהשכר עבור יום היעדרותו הראשון (שהוא היום השלישי למחלה) ולדמי מחלה בשיעור 100% מהשכר עבור ימי היעדרותו השני והשלישי (שהם הימים הרביעי והחמישי למחלה).