הדפסה

חובת דיווח מקוון למוסד לביטוח לאומי – טופס 126

חובת דיווח מקוון למוסד לביטוח לאומי – טופס 126

בהתאם לתיקון שנעשה בסעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי, החל מיום ה-1 בינואר 2016 נדרש מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון באמצעות טופס 126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת (להלן: "הטופס המקוון").

הדיווח יבוצע בשלושה מועדים כמפורט להלן:

דיווח חצי שנתי לחודשים ינואר-יוני יבוצע עד ליום ה-18 ביולי בכל שנה.

דיווח שנתי לחודשים ינואר-דצמבר יבוצע עד ליום ה-18 בינואר בשנה העוקבת.

דיווח שנתי סופי יבוצע עד ליום ה-30 באפריל בשנה העוקבת. דיווח זה יהא זהה לדיווח המקביל במס הכנסה.