הדפסה

עדכון פורמט דוח מילולי מקוון באתר רשם העמותות

הרנו לידע אתכם כי הועלה לאתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם העמותות, דוח מילולי בפורמט מקוון חדש, המאפשר מילוי קל ונח יותר מבעבר. הפורמט מאפשר:

1. מילוי אוטומטי של מידע לגבי נושאי משרה ככל שנקלט בעבר במאגרי הרשם.

2. אפשרות למילוי מלל עבור מידע רלוונטי נוסף, בכדי שהעמותה תוכל לתת במרוכז את המידע הנדרש על פי חוק.

3. הוספת אפשרות להזין פרטים בדבר תחום הפעילות המשני של העמותה, לצד תחום הפעילות העיקרי.

4. ציון המחזור הכספי של העמותה, בסכום מלא.

5. פירוט תרומות שהתקבלו בעמותה בשנת הדוח מתורם יחיד בסכום העולה על 20,000 ש"ח.