הדפסה

מה בודק רשם העמותות בביקורת עומק

מה בודק רשם העמותות בביקורת עומק

 

רשם העמותות נערך לביצוע ביקורות עומק בעמותות וחל"צים בהתאם לתיקון 25 לחוק החברות ולתיקון 14 לחוק העמותות.

 הביקורות יבוצעו ע"י בודק חיצוני, ללא קשר למחזור הכספי של הגופים. 

 רשם העמותות מקפיד על הוראות ניהול תקין וחשוב מאוד לנהוג לפיהם.

 לצורך הערכות וקיום מנהל תקין, אנו ממליצים לעיין ברשימת הנושאים הנבדקים בביקורות עומק באתר של רשות התאגידים: רשימת הנושאים הנבדקים