הדפסה

חדשות חשובות בניהול תקין בעמותות!

 

חדשות חשובות בניהול תקין בעמותות!

בדצמבר 2015 יצא עדכון להנחיות להתנהלות עמותות (ניהול תקין).

השינויים המרכזיים בחוברת ההנחיות החדשה מתמקדים בנושאים הבאים: המבקר הפנימי, נטילת הלוואות, העברות כספיות מחשבון הבנק, והעסקת עובדים בעלי קרבה משפחתית.

כמו כן, נוספו הבהרות והנחיות בנושאים נוספים וחשובים.

להלן מספר שינויים מרכזיים מתוך החוברת המעודכנת:

המבקר הפנימי:

  • בהמשך לתיקון 14 לחוק העמותות המחייב מינוי של מבקר פנימי בעמותה שמחזורה עולה על עשרה מיליון ש"ח, הובהר כי המחזור הקובע לעניין זה הינו מחזור העמותה בהתאם לדוח הכספי האחרון. ככל שהעמותה כללה בדוחות הכספיים הכנסות בשווה כסף לרבות שווי מתנדבים, שווי שימוש, תרומות בשווי כסף וכו', הרי שהכנסות אלה יכללו כחלק מהמחזור לעניין חובת מינוי מבקר הפנים.
  • מומלץ לעמותה למנות מבקר פנים במקרים גבוליים.
  • מומלץ לעמותה שמחזורה צפוי לעלות על 10 מיליון ש"ח בשנה שלאחר שנת הדוח שהוגש, להערך מבעוד מועד למינויו של מבקר פנימי.
  • אין מניעה למנות חבר עמותה כמבקר פנימי, ובלבד שמתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים בהנחיות למינוי מבקר פנימי.

 הלוואות לעמותה:

  • במקרים בהם המלווה הינו גורם בעל זיקה לעמותה, על העמותה להבטיח כי הגורם הרשום כמלווה הוא הגורם שנתן את הכספים במישרין וכי הוא אינו מהווה צינור להעברת כספים מכל גורם חיצוני אחר שזהותו אינו ידועה. לצורך כך על העמותה לקבל הצהרה של המלווה כי כספי העמותה הינם ממקורותיו האישיים ואינם כספים שנתקבלו מצד שלישי כלשהו.

העברות כספיות:

  • העברות כספיות מחשבון בנק של העמותה לחשבון אחר, בין אם של העמותה או של גורם חיצוני, תעשנה אך ורק באמצעות פקס (ולא באמצעות טלפון) בחתימת מורשי החתימה.

העסקת עובדים:

  • העסקת מספר קרובי משפחה בעמותה, גם כאשר לא מדובר בקרובי משפחה של חברי ועד, חברי ועדת ביקורת או מנכ"ל, יש בה כדי להצביע על התנהלות בניגוד לניהול תקין.
  • על העמותה להימנע גם מהעסקת קרובי משפחה בתפקידים בכירים או מהעסקת קרובי משפחה בתפקידים ביניהם קיימים יחסי כפיפות וזאת לנוכחניגודי העניינים הטמונים בהעסקה.

אנו ממליצים לעיין בחוברת החדשה ולשים לב לשינויים שנעשו.

את החוברת המעודכנת ניתן למצוא באתר של רשות התאגידים:

 http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/News/Pages/23122015.aspx