b2

טפסים ללקוחות

 

טופס נסיעה לחו"ל בעברית 2019
להורדת הטופס לחץ כאן>> 

טופס נסיעה לחו"ל באנגלית 2019
להורדת הטופס לחץ כאן>>

טופס נסיעה לחו"ל באנגלית 2018
להורדת הטופס לחץ כאן>>

טופס נסיעה לחו"ל בעברית 2018
להורדת הטופס לחץ כאן>>

טופס נסיעה לחו"ל באנגלית 2016
להורדת הטופס לחץ כאן>>

טופס נסיעה לחו"ל בעברית 2016
להורדת הטופס לחץ כאן>>

טופס נסיעה לחו"ל באנגלית 2015
להורדת הטופס לחץ כאן>>

טופס נסיעה לחו"ל בעברית 2015
להורדת הטופס לחץ כאן>>

הודעה על שינוי בתנאי העבודה
להורדת הטופס לחץ כאן>>

הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה
להורדת הטופס לחץ כאן>>

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161 החדש) 
להורדת הטופס לחץ כאן>>

כרטיס עובד 
להורדת הטופס לחץ כאן>>

רשימת כלי רכב בעסק ליום 31 בדצמבר 2018
להורדת הטופס לחץ כאן>>

רשימת כלי רכב בעסק ליום 31 בדצמבר 2016
להורדת הטופס לחץ כאן>>

רשימת כלי רכב בעסק ליום 31 בדצמבר 2015
להורדת הטופס לחץ כאן>>

ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2018
להורדת הטופס לחץ כאן>>

ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2016
להורדת הטופס לחץ כאן>>

ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2015
להורדת הטופס לחץ כאן>>

פירוט טלפונים ניידים בעסק 2018
להורדת הטופס לחץ כאן>>

פירוט טלפונים ניידים בעסק 2016
להורדת הטופס לחץ כאן>>

פירוט טלפונים ניידים בעסק 2015
להורדת הטופס לחץ כאן>>